Kiến trúc sư Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) được xem như cha đẻ của kiến trúc tối thiểu (Minimalism)

Kiến trúc sư Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) được xem như cha đẻ của kiến trúc tối thiểu (Minimalism)

Trả lời